Regulamin wyjazdów międzynarodowych

I. Zasady ogólne

 1. Realizacja wyjazdów zagranicznych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth z siedzibą w Milanówku (zwaną dalej Fundacją) a organizacjami partnerskimi.
 2. Informacje o wyjazdach są zamieszczane na stronie internetowej Fundacji oraz na jej profilu Facebook i mogą być rozpowszechniane na innych kanałach informacyjnych.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia międzynarodowego tj. wymiany, seminarium lub szkolenia ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowania zawartych w nim postanowień.
 4. Każdy uczestnik, jako reprezentant Fundacji oraz miejsca swojego pochodzenia, zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad savoir-vivre’u i międzyludzkiej solidarności oraz odnosić się z szacunkiem do innych uczestników.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnie rozpatrzonej kandydatury, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zakupu biletów w wyznaczonym przez Fundację terminie.
 6. W ramach programu wyjazdowego, po przekazaniu organizacji goszczącej biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego, uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów podróży w ramach limitu wyznaczonego przez organizatora projektu (na podstawie stawek określonych przez Komisję Europejską). Zwrotu dokonuje organizacja goszcząca w ostatnim dniu projektu w gotówce lub Fundacja w ciągu 21 dni po otrzymaniu środków od organizacji partnerskiej przelewem bankowym na konto złotówkowe wskazane przez uczestnika. Zwrot dotyczy jedynie transportu publicznego (tj. nie obejmuje kosztu taksówek lub paliwa), a podróż musi rozpoczynać się i zakończyć na terenie Polski.
 7. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży jest:
  • Udział we wszystkich działaniach zaplanowanych przez organizatora dla uczestników danego projektu. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy powrót uczestnika z wyjazdu skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży.
  • Przekazanie oryginalnych dowodów poniesionych kosztów podróży (biletów, faktur itd.) bezposrednio do organizatorów projektu (organizacji goszczącej).
 8. Uczestnik ponosi koszty wyjazdu, na które składają się:
  • Kwota pozostała po przekroczeniu limitu, o którym mowa w pkt. 6.
  • Opłata rekrutacyjna w wysokości 120 zł (środki z opłat rekrutacyjnych przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji).
  • Dodatkowe opłaty, o ile są przewidziane przez organizatorów.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe międzynarodowym lub niewywiązania się z obowiązku zakupu biletów w wyznaczonym przez Fundację terminie, po zaakceptowaniu kandydatury, Fundacja nie zwraca poniesionych kosztów. Jeśli rezygnacja nastąpi po akceptacji kandydatury, a do wyjazdu pozostało mniej niż 14 dni, uczestnik jest zobowiązany do znalezienia na swoje miejsce innej osoby, spełniającej kryteria rekrutacji uczestników, określone w niniejszym regulaminie.
 10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub zdrowotne poniesione w czasie projektu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wyrobienia karty EKUZ lub wykupienia innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej.

II. Kryteria rekrutacji uczestników

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

 1. W wymianach międzynarodowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Liczba miejsc dla osób w wieku powyżej 25 lat jest ograniczona.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria:
  • wysoka motywacja do uczestnictwa
  • zaangażowanie w działalność Fundacji lub chęć włączenia się w jej prace
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w podobnym wydarzeniu
 3. W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń. Młodzież z mniejszymi szansami traktowana jest priorytetowo.
 4. Warunkiem bycia liderem grupy jest:
  • wiek powyżej 20 lat
  • doświadczenie w projektach międzynarodowych
  • biegła znajomość języka angielskiego
  • wysoka motywacja i chęć podjęcia odpowiedzialności za grupę uczestników
  • mile widziane kwalifikacje do bycia opiekunem kolonii lub uprawnienia pedagogiczne

SEMINARIA I SZKOLENIA

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria:
  • wysoka motywacja do uczestnictwa
  • zaangażowanie w działalność Fundacji lub chęć włączenia się w jej prace
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 2. W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń.

III. Obowiązki uczestnika projektu międzynarodowego

 1. Obowiązki uczestnika projetu międzynarodowego:
  • zakup biletu na możliwie najtańszy środek transportu w terminie 5 dni po zaakceptowaniu kandydatury
  • zachowanie biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów podróży
  • wyrobienie karty EKUZ lub wykupienie innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach przez cały czas trwania projektu
  • przygotowanie wieczoru międzynarodowego, podczas którego uczestnicy prezentują kuchnię i kulturę kraju swojego pochodzenia
  • przygotowanie krótkiej relacji z przebiegu projektu do zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji
 2. Obowiązki lidera w projekcie międzynarodowym:
  • udział w wizycie przygotowawczej (jeśli jest przewidziana przez organizatorów projektu)
  • udział w opracowaniu programu wydarzenia (przygotowanie zabaw, pomoc organizatorom i pozostałym liderom w realizacji programu)
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach przez cały czas trwania projektu
  • przygotowanie wieczoru międzynarodowego
  • pomoc uczestnikom w przygotowaniu relacji z wyjazdu w dowolnej formie (np. artykuł ze zdjęciami, krótkie nagranie video)

Nasi Partnerzy

« »