Misja i statut

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została utworzona przez członków byłej nieformalnej grupy młodzieży – uczestników międzynarodowych projektów, społecznych aktywistów oraz inicjatorów lokalnych działań. Wszyscy mamy za sobą ciekawe i cenne doświadczenia w działaniu – angażowaliśmy się w wolontariat, pracę organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Postanowiliśmy razem kształtować lokalną rzeczywistość, w której mieszkamy i żyjemy oraz umożliwiać innym młodym wyjazdy zagraniczne, by wymieniać się doświadczeniami i inspirować się wzajemnie z naszymi rówieśnikami z różnych krajów.

Współpracujemy z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury, kluby młodzieżowe, ośrodki dla uchodźców. Naszym celem jest także tworzenie sieci współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, by wspólnie budować lokalne i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie, promować ideę poszanowania praw człowieka, tolerancji dla różnorodności i odmienności. Swoją działalnością wspieramy oddolne inicjatywy mieszkańców oraz zachęcamy innych do aktywnego włączania się do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Naszym działaniom przyświeca slogan Myśl globalnie, działaj lokalnie, ponieważ jesteśmy przekonani, że kluczem do ograniczenia negatywnych skutków wielu aktualnych globalnych wyzwań i problemów (takich jak m.in. rozwarstwienie społeczne, nierównomierna dystrybucja żywności w krajach globalnego Południa i Północy, zjawisko marnotrawienia żywności, brak poszanowania dla środowiska naturalnego, przypadki łamania praw człowieka) jest aktywizacja obywatelska młodzieży w duchu ekologii i zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu wdrażania idei demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę Klimowicz, Macieja Klimowicza i Monikę Olszak, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Karnicką-Kawczyńską w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Milanówku przy ulicy Dębowej 4.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późn. zm.) i na podstawie niniejszego statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.

§ 2.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto i gmina Milanówek w województwie mazowieckim.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Fundatorów.
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy w formie Fundacja 4YOUth, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

II. Cele Fundacji

§ 4.

 1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami oraz poprawę jakości życia młodzieży w lokalnej społeczności, zapobieganie jej wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy obywatelskiej, rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego.
 2. Celem Fundacji jest:
  • działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących lokalną młodzież,
  • pomoc dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy wspierają wychowanie w duchu demokracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
  • wzmacnianie więzi lokalnych,
  • wspieranie działalności społecznych i kulturalnych, w tym promocja i organizacja wolontariatu,
  • integracja międzynarodowa młodzieży,
  • wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  • działalność pro-społeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
  • powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami,
  • inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny,
  • wspieranie twórców młodego pokolenia artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki,
  • promowanie nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych,
  • wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
 3. Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:
  • organizowanie międzynarodowych wymian młodzieżowych,
  • działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową,
  • promowanie lokalnego i międzynarodowego wolontariatu,
  • promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego,
  • tworzenie miejsc spotkań młodych ludzi i promowanie aktywnych sposobów spędzania czasu,
  • organizowanie i udział w imprezach promujących twórczość młodych ludzi, w tym organizowanie koncertów, występów, wernisaży prac młodych twórców,
  • organizację kursów językowych, warsztatów edukacyjnych oraz wszelkich wydarzeń kulturalnych,
  • organizację szkoleń, kursów i seminariów,
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

III. Majątek Fundacji

§ 5.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowią również:
  • darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
  • dochody z odpłatnego świadczenia usług statutowych,
  • dotacje i subwencje oraz granty, odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochody z nawiązek,
  • dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 6.

Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji celów statutowych.

IV. Organy Fundacji

§ 7.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

V. Zarząd Fundacji

§ 8.

 1. Zarząd Fundacji w składzie: Prezes Zarządu, dwóch Członków Zarządu jest powoływany przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
 3. Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym Prezesa, w każdym czasie.
 4. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
  • z chwilą śmierci,
  • w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
  • w razie odwołania.

§ 9.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe oraz społeczne.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych Organów Fundacji, jak w szczególności:
  • kierowanie działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 10.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności inny wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§ 11.

 1. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.

VI. Sposób reprezentacji

§ 12

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

VII. Rada Fundacji

§ 13.

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym, opiniującym i kontrolującym działalność Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 Członków i jest wybierana na czas nieoznaczony.
 3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci jej członka, w wyniku prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej, w wyniku zrzeczenia się Funkcji w Radzie, odwołania przez Radę Fundacji lub w wyniku odwołania z funkcji w Radzie przez Fundatorów.
 6. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Przewodniczącego Rady Fundatorzy powołują na jego miejsce nowego Przewodniczącego Rady. W przypadku ustania członkostwa w Radzie innych Członków Rady, Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 14.

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,
  • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
  • ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu Fundacji, w tym wynagrodzenia związanego z powołaniem do pełnienia funkcji, wynagrodzenia związanego z umową o pracę lub umową cywilnoprawną,
  • w przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, jak również w sporze z nim, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji, albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji,
  • podejmowanie ? na wniosek Zarządu Fundacji ? uchwały w przedmiocie nadania odznak i wyróżnień dla osób zasłużonych w działalności Fundacji.

§ 15.

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej Członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji winien zostać przesłany w formie zawiadomienia pisemnego lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, dostarczonej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny wskazany przez Przewodniczącego Rady Członek Rady.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
 5. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 7. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 8. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 17.

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 18.

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. W przypadku likwidacji Fundacji, jej majątek zostanie przeznaczony na rzecz organizacji o zbliżonych celach.
 2. Uchwała o zmianie Statutu Fundacji lub celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji zapada decyzją Zarządu Fundacji za zgodą Rady Fundacji. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
 3. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

Nasi Partnerzy

« »