Regulamin wyjazdów międzynarodowych

I. Zasady ogólne

 1. Realizacja wyjazdów zagranicznych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth z siedzibą w Milanówku (zwaną dalej Fundacją), pełniącą rolę organizacji wysyłającej, a organizacjami partnerskimi, pełniącymi rolę organizatora projektu (zwanego dalej organizatorem).
 2. Informacje o projektach są zamieszczane na stronie internetowej Fundacji oraz na jej profilu Facebook i mogą być rozpowszechniane na innych kanałach informacyjnych.
 3. Każdy uczestnik projektu międzynarodowego (tj. wymiany, seminarium lub szkolenia) ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowania zawartych w nim postanowień.
 4. Każdy uczestnik, jako reprezentant Fundacji oraz miejsca swojego pochodzenia, zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad savoir-vivre’u i międzyludzkiej solidarności oraz odnosić się z szacunkiem do innych uczestników.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnie rozpatrzonej kandydatury, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zakupu biletów w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 6. W ramach projektu, po przekazaniu organizatorowi biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego, uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów podróży w ramach limitu wyznaczonego przez organizatora (na podstawie stawek określonych przez Komisję Europejską). Zwrotu dokonuje organizator w gotówce w ostatnim dniu projektu lub Fundacja przelewem bankowym na konto złotówkowe wskazane przez uczestnika w ciągu 21 dni po otrzymaniu środków od organizatora. Zwrot dotyczy jedynie transportu publicznego (tj. nie obejmuje kosztu taksówek lub paliwa), a podróż musi rozpoczynać się i zakończyć na terenie Polski.
 7. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży przez uczestnika jest:
  • spełnienie wszystkich obowiązków wymienionych w części III niniejszego Regulaminu
  • przekazanie Fundacji aktualnego numeru konta złotówkowego poprzez wypełnienie formularza zwrotu kosztów podróży
  • przekazanie oryginalnych dowodów poniesionych kosztów podróży (biletów, faktur itd.) bezpośrednio do organizatora
 8. Uczestnik ponosi koszty udziału w projekcie, na które składają się:
  • kwota pozostała po przekroczeniu limitu, o którym mowa w pkt. 6
  • opłata administracyjna w wysokości 140 zł (na pokrycie kosztów rekrutacji oraz realizację celów statutowych Fundacji)
  • dodatkowe opłaty, o ile są przewidziane przez organizatora
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe międzynarodowym po zaakceptowaniu kandydatury lub niewywiązania się z obowiązku zakupu biletów w wyznaczonym przez organizatora terminie Fundacja nie zwraca poniesionych kosztów. Jeśli rezygnacja nastąpi po akceptacji kandydatury, a do wyjazdu pozostało mniej niż 14 dni, uczestnik jest zobowiązany do znalezienia na swoje miejsce innej osoby, spełniającej kryteria rekrutacji uczestników, określone w niniejszym regulaminie.
 10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub zdrowotne poniesione w czasie projektu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wyrobienia karty EKUZ lub wykupienia innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej.

II. Kryteria rekrutacji uczestników

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

 1. W wymianach międzynarodowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Liczba miejsc dla osób w wieku powyżej 25 lat jest ograniczona.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria:
  • wysoka motywacja do uczestnictwa
  • zaangażowanie w działalność Fundacji lub chęć włączenia się w jej prace
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w podobnym wydarzeniu
 3. W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń. Młodzież z mniejszymi szansami traktowana jest priorytetowo.
 4. Warunkiem bycia liderem grupy jest:
  • doświadczenie w projektach międzynarodowych
  • biegła znajomość języka angielskiego
  • wysoka motywacja i chęć podjęcia odpowiedzialności za grupę uczestników
  • mile widziane kwalifikacje do bycia opiekunem kolonii lub uprawnienia pedagogiczne

SEMINARIA I SZKOLENIA

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria:
  • wysoka motywacja do uczestnictwa
  • zaangażowanie w działalność Fundacji lub chęć włączenia się w jej prace
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 2. W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń.

III. Obowiązki uczestnika projektu międzynarodowego

 1. Obowiązki uczestnika projektu międzynarodowego:
  • przyjazd na miejsce realizacji projektu oraz powrót w terminie ustalonym przez organizatora (podróż w innym, nie ustalonym z organizatorem terminie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży)
  • zakup biletu na możliwie najtańszy środek transportu w terminie wyznaczonym przez organizatora
  • zachowanie biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów podróży
  • wyrobienie karty EKUZ lub wykupienie innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej
  • obecność i aktywny udział we wszystkich działaniach zaplanowanych przez organizatora dla uczestników danego projektu
  • przygotowanie wieczoru międzynarodowego, podczas którego uczestnicy prezentują kuchnię i kulturę kraju swojego pochodzenia
  • przygotowanie fotorelacji z przebiegu projektu do zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji
 2. Obowiązki lidera w projekcie międzynarodowym:
  • udział w wizycie przygotowawczej (jeśli jest przewidziana przez organizatora)
  • udział w opracowaniu programu wydarzenia (przygotowanie zabaw, pomoc organizatorom i pozostałym liderom w realizacji programu)
  • pomoc uczestnikom w przygotowaniu fotorelacji z wyjazdu

Nasi Partnerzy

« »